Ledergruppeutvikling

Hvordan utvikle ledergruppen til å bli et bedre strategisk verktøy for virksomhetens måloppnåelse?

AFF har i løpet av de siste årene gjennomført leder­gruppeutvikling for flere hundre leder­grupper i offentlig og privat sektor. AFFs forståelse og metodikk er forsknings­basert og bygger på sam­arbeid fra en rekke uavhengige forsknings­miljøer.  

 

AFF jobber alltid med og gjennom gruppens overordnede leder. Hensikten er økt merverdi for virksom­heten gjennom å styrke gruppens felles presta­sjoner og målorientering. 

Ledergruppeutvikling tar utgangs­punkt i virksom­hetens mål, ledernes intensjon og de resultatkrav virksom­heten står overfor. Vi er opptatt av å tilpasse konsultasjonen til virksom­hetens egenart og leder­gruppens ramme­betingelser.

 

AFFs konsulenter jobber alltid med intensjon om å gjøre lederen og leder­gruppen i stand til å fortsette forbedrings- og utviklings­arbeidet uten konsulent­støtte.

 

 

Gjennom ledergruppeutvikling har vi fått et tydeligere grep om strategien og en større forståelse for hverandres oppgaver. Vi trekker i samme retning og merket at det også gir effekt i hele organisasjonen 

Toppleder IT virksomhet

Gir tydeligere retning og økt gjennomføringskapasitet

 

AFF-konsulentene bidrar med ulike intervensjoner i samspill med gruppens leder underveis i arbeidet. AFF har utviklet et eget verktøy som støtte i utviklingsarbeidet.

Utviklingsarbeidet har fokus på:

Mål og retning 

 • strategi og mål
 • ledergruppens oppgaver og funksjon
 • prioriteringer og arbeidsform

 

Samarbeid og samspill

 • klarhet i roller og ansvar
 • kvalitet i oppgaveløsningen
 • forståelse for og aksept for ulikhet
 • respekt, tillit og støtte
 • dialog

 

Fornyelse og endring

 • evaluering av arbeidsmåter og resultater
 • refleksjon og læring
 • implementering av endring

 

AFF kan vise til konkret effekt av gode utviklingsprosesser både på organisasjon-, gruppe- og individnivå. 

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat om AFF Ledergruppeutvikling:

Small_nils-h-fjeld

Nils-Helge Fjeld

920 92 798

Send