Lederutdanning for PPT

En helhetlig tilnærming til ledelse og ledelsesutvikling gjennom utfordringene til lederne i PP-tjenesten

Om programmet

Organisasjonsutvikling og endringsledelse er sentralt i tillegg til forståelse av organisatoriske og politiske rammebetingelser som påvirker PP-tjenesten.

 

Det overordnede mål er økt fokus på systemrettet arbeid, og økt kompetanse i å arbeide systemrettet. Programmet er et utdanningstilbud for ledere i PP-tjenesten i Norge. Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Administrativt Forskningsfond (AFF), hvor NHH er hovedleverandør.

 

I programmet blir det lagt vekt på både kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker.

 

Søknadsfrist: 15. mars 2015. Søk elektronisk via Udir sine sider.

 

Oppstart vil være høsten 2015. Programmet består av 9 samlinger på i alt 27 dager - ca. 150 timers undervisning, og dette vil ha et omfang lik 30 studiepoeng som kan integreres i en helhetlig master i ledelse ved NHH.

 

Godkjenning vil være basert på avlagt skriftlig eksamen (individuell) (i alt 24 studiepoeng), godkjent prosjektoppgave (i grupper) (6 studiepoeng), samt deltakelse på samlingene.

Programmet har tre hovedmålsettinger.

For det første skal programmet bidra til at deltakerne får økt faglig og teoretisk kunnskap om ledelse. For å imøtekomme dette legges det opp til forelesninger over et bredt spekter av ledelsesfaglige temaer, og deltakerne vil bli presentert for oppdatert teori og forskning på organisasjon og ledelse.

 

Tilnærmingen i programmet legger hovedvekt på ledelse, men er og kontekstuelt orientert. Derfor anvendes organisasjons- og samfunnsperspektiv for å sette ledelse og ledeleseutøvelse inn i en overordnet sammenheng. Foreleserne vil i all hovedsak komme fra NHH, AFF og NHHs faglige nettverk, men også andre relevante fagpersoner for PP- tjenesten vil bidra.

 

Programmet skal videre gi deltakerne bedre ledelsesferdigheter. Det betyr at programmet skal være en treningsarena hvor deltakerne skal utprøve de teoriene og verktøyene som blir presentert, og relatere dette til egen praksis.

 

Hovedansvaret for utvikling av ledelsesferdigheter vil ligge hos AFF. For det tredje skal programmet bidra til å gi deltakerne et mer avklart forhold til ledelse og egen lederrolle. Det betyr at programmet ikke bare skal gi deltakerne økt kunnskap og økte ferdigheter, men også økt selvinnsikt hva ledelse angår. Programmet bidrar dermed til økt trygghet i lederrollen. Dette innebærer videre at de skal gis mulighet til å reflektere over og utvikle sine egne verdier og holdninger som ledere, og bli bevisst hvordan de som ledere i PP- tjenesten spiller viktige roller som kulturelle arkitekter i sine enheter og sektor.

 

Således utgjør erfaringslæring en sentral del av den pedagogiske tilnærmingen i programmet. Denne læring realiseres ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til og anvendes på egen arbeidssituasjon og PP-tjenestens funksjoner i samfunnet. Gjennom å adressere og utnytte både teoretisk kunnskap, ferdighetstrening og rolleforståelse/identitet søker programmet å belyse ledelse som helhetlig fenomen, og på denne måten balansere de utfordringer ledere i PP- tjenesten møter i sin praktiske hverdag.

Programmets samlinger har følgende hovedoverskrifter:

  • Introduksjon: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
  • Organisasjonsstruktur og organisasjonslæring
  • Utvikling i PP- tjenesten
  • Organisasjonskultur
  • Strategi, økonomi og styring
  • Makt og legitimitet
  • Endring og omstilling
  • Kunnskapsledelse
  • Arbeidsmiljø og regelverk

Ta kontakt med meg for mer informasjon!

Small_arne-kjoede

Arne Kjøde

906 54 768

Send