Søknadsskjema

Solstrandprogrammet

En unik møteplass som utvikler lederskap. 

Solstrandprogrammet er Nordens beste lederutviklingsprogram. 

Solstrandprogrammet er AFFs mest omfattende og krevende lederutviklingsprogram. En unik møte­plass for erfarne ledere som vil utvikle sitt lederskap. Programmet er utfordrende, energi­givende og gir deg som leder ny kunnskap, nye impulser og styrker din gjennom­førings­evne. Solstrandprogrammet bidrar til utvikling av norsk nærings­liv og offentlig sektor gjennom å gi deltakerne utvidet organisasjonsforståelse og økt innsikt i ledelses­prosesser. Dette har vist seg å gi resultater. Nordiske ledere har kommet til Solstrand­programmet for å lære av og med hverandre siden 1953. Betydelig utbytte av programmet kommer gjennom møte med andre deltakere.

Målgruppe 

Programmet er for  ledere på høyt nivå. Deltakerne har bred leder­erfaring og representerer mangfold i bransje, bakgrunn og erfaring. 

 

Mål og resultat 

Det overordnede mål med programmet er å øke verdien av den enkeltes leder­skap i virksom­heten. Utviklings­prosessen tilpasses virksom­hetens behov og ramme­betingelser. Vi sørger for en utviklings­prosess som er relevant for deg i ditt lederskap. Deltakere opplever økt effektivitet og kraft i leder­rollen, samt økt kapasitet til å håndtere krevende beslutnings­situasjoner. Programmet gir økt innsikt i egen og andres påvirkning, makt og autoritet. Du får styrket din relasjonelle kompetanse og oppnår større trygghet i leder­rollen. 

Programstruktur

Medium_wide_programstruktur_solstrand_web

 

 

Kunnskap og relevans 

Solstrand­programmet har fokus på den enkeltes ledelse­sutfordringer og virksom­hetens spesifikke kultur, mandat og resultat­krav. Vi presenterer aktuell forsknings­basert kunnskap om ledelse, organisering og samfunn. Deltakerens mål for utvikling og vekst i virksom­heten utgjør et sentralt anker i program­perioden.

 

Utviklingsverktøy 

AFF tilbyr ulike virkemidler og utviklings­verktøy i løpet av programmet. Blant annet AFF 360-vurdering og AFF Leder­gruppe­profil. Andre verktøy er til­gjengelig ved behov. AFF tilbyr blant annet Kultur­kartlegging, Styre­evaluering og Nettverks­analyse. 

 

 

Verdi

Financial Times evaluerer årlig verdens beste leder­utviklings­programmer. Her skårer Solstrand­programmet høyt med hensyn til måloppnåelse, forventet utbytte og «value for money». Programmet evalueres som Nordens beste.

 

Programmet styrker deltakerenes endrings­orientering og evne til å håndtere strategiske spørsmål. Evaluerings­studier viser at deltakere på Solstrand­programmet får økt fokus på omgivelsene, en sterkere handlings­orientering og styrker sin beslutnings­evne. Solstrand­programmet er et unikt og utbytte­rikt tilbud til den som ønsker faglig og personlig påfyll.

Medium_atlesoloy

Det har blitt naturlig å drøfte utfordrende problemstillinger med mitt Solstrandnettverk – hvor jeg ofte har erfart at andre har eller
har hatt lignende utfordringer.

Atle Soløy, Head Region Nordic, Mettler-Toledo

Medium_referansebilde_2

Et direkte og ærlig lederprogram som definitivt har vært med på å utvikle meg som leder.

Ivan Vindheim, CFO, Marine Harvest

Medium_rolfskatteboe

Viktigheten av å kjenne seg selv for å kunne lede andre ble tydeligere og tydeligere gjennom programmet.

Rolf Skatteboe, Administrerende Direktør, Kongsberg Satellite Services

Medium_eenger

Programmet ble profesjonelt gjennomført, både av AFF og vertskapet på Solstrand. Det var en trygg læringsarena der en kunne våge litt ekstra, og dermed få mye tilbake til nytte i kommende lederutfordringer.

Elisabeth Enger, Jernbanedirektør, Jernbaneverket

Medium_geir_prattun

Gjennom programmet blir man tvunget til å reflektere rundt egen rolle som leder. Det er en god anledning til å få tydelige tilbakemeldinger på sterke og svake sider, og en spennende arena for utveksling av erfaringer med ledere fra ulike bransjer og bakgrunner

Geir Præsttun, Enhetsdirektør Telenor

 

Medium_gro

For meg handler Solstrandprogrammet om å bli enda mer meg selv, bli bevisst egne behov, verdier, styrker, svakheter og autopiloter.

Gro Elisabeth Lundevik, Director of Business Banking, Danske Bank

 

Medium_referansebilde_lund

En unik reise i egen lederstil, som gir tryggere, mer tillitsfulle og mer personlige ledere.

Kristin Haug Lund, Direktør prosjektutvikling og teknisk, Entra

Medium_3
Medium_solstrand_2017

Resultatorientert fokus 

Vi legger stor vekt på at den enkelte leder får anledning til å tilpasse utviklings­prosessen til virksom­hetens behov og ramme­betingelser. Den enkelte deltakers leder­utfordringer er utgangs­punkt for utviklings­prosessen. Sentralt i deltakerens lærings­prosess står tilbake­meldinger fra egen organisasjon, konsulenter og de andre deltakerne.

 

I programmet får deltakerne rike muligheter til å drøfte aktuelle problems­tillinger med andre erfarne ledere og dra nytte av kunnskap fra en rekke sentrale kunnskaps­miljøer. Her treffer du fremtredende forskerne og blir oppdatert på forsknings­basert kunnskap om ledelse, organisasjon og endrings­prosesser i samfunnet og markedet. Deltakelse på programmet gir nye perspektiver, tid til refleksjon og til å utvikle godt lederskap.

 

Programdesign 

Programmets ut­strekning og arbeids­form muliggjør fordypning og bearbeiding av problem­stillinger. Ledere og sentrale aktører innenfor norsk samfunns­liv og inter­nasjonal forskning bidrar i programmet med sin kunnskap og erfaring. Dialog og drøfting fornyer ditt lederskap gjennom en dynamisk utviklings­prosess.

 

Aktualitet og relevans sikres gjennom de leder­utfordringene du som deltaker bringer inn i programmet og den kunnskap som formidles av forskere og andre erfarne toppledere. På denne måten tar vi utgangs­punkt i dine ramme­betingelser og du får testet ut dine valg og perspektiver på andre ledere og konsulenter. 

 

Solstrandprogrammet er utfordrende og utbytte­rikt. Programmet består av fire samlinger over 15 måneder, hvor de tre første går over to uker og den siste over en uke, og tilbyr for­dypning i ledelses­messige og organisatoriske tema. Gjennom refleksjon, samtaler, tilbake­meldinger og øvelser utvikler du dine leder­ferdigheter. I tillegg inkluderer programmet en todagers alumnisamling året etter.

Medium_aff_sektor-ny
Medium_aff_utdanning-ny

Solstrandprogrammet vil gjøre deg til en bedre leder, noe menneskene rundt deg kommer til å merke og virksomheten få nytte av. 

Hans Morten Skivik, Programdirektør

Hva trenger du for å utvikle ditt lederskap? 

Det overordnede målet med programmet er å øke effekten av den enkeltes lederskap. Vi legger derfor stor vekt på at den enkelte leder får anledning til å tilpasse utviklings­prosessen til virksom­hetens behov og ramme­betingelser. Den enkelte deltakers leder­utfordringer er utgangs­punkt for utviklings­prosessen. Sentralt i del­takerens lærings­prosess står tilbake­meldinger fra egen organisasjon, konsulenter og de andre deltakerne.

Medium_aff_kvinner-og-menn
Medium_aff_menn-og-kvinner

Arbeidsform 

Arbeidsformene i programmet bygger på AFFs lange erfaring med ut­vikling av ledere og videre­utvikles i nær sammen­heng med relevant forskning. Samlingene er preget av intensivt arbeid relatert til deltakernes leder­utfordringer. Forarbeid og arbeid mellom samlingene er begrenset. Simuleringer og aksjonslæring gir mulighet til å prøve ut ny leder­praksis i programmet. Programmet er bygget opp rundt ulike læringsarenaer tilpasset de ledelses­temaene det arbeides med.

 

Historikk 

Ledere har hatt utbytte av Solstrand­programmet i over 60 år. I 1952 undersøkte Professor Rolf Waaler ved Norges Handelshøyskole hvordan man drev lederutvikling ved Harvard og Henley. I 1953 startet han det første programmet på Solstrand. 3000 ledere har siden den gang deltatt i Nordens mest aktuelle, praktiske og krevende leder­utvikling. Siden 2009 har Solstrand­programmet vært med på Financial Times sin årlige rangering av de 50 beste programmene i verden, sammen med Harvard og Henley.

 

Solstrandprogrammet skal bidra til utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor, gjennom å gi ledere utvidet organisasjons­forståelse og økt innsikt i ledelses­prosesser. Programmet har i en årrekke til­trukket seg ledere med rik og variert leder­erfaring. I programmet lærer ledere sammen med andre ledere, på tvers av bedrifter, bransjer og sektorer. Som deltaker i Solstrand­programmet skaper du ditt eget nettverk og ofte vennskap som varer livet ut. Du blir også medlem av Venne­foreningen som sørger for årlig faglig opp­datering og er møteplass for nett­verket av alle tidligere Solstrand deltakere.

Datoer 2016–2017

  • Vårsamling 4.–15. april 2016
  • Høstsamling 19.–30. september 2016
  • Vintersamling 16.–27. januar 2017
  • Sommersamling 21.– 31. august 2017
  • Alumnisamling 10.–11. januar 2018

 

Datoer 2017–2018

  • Vårsamling 24. april–5. mai 2017
  • Høstsamling 18.–29. september 2017
  • Vintersamling 15.–26. januar 2018
  • Sommersamling 11.–16. juni 2018
  • Alumnisamling 9.–10. januar 2019

 

Årlige alumnisamlinger gjennom medlemskap i programmets venneforening. Samlingene foregår på Solstrand Hotel & Bad på Os like utenfor Bergen. Det er løpende opptak basert på individuelle samtaler mellom søker og programdirektør.
Pris: 295.000,- eks. reise og opphold.

 

 

 

 

Solstrandprogrammet gjør en forskjell. 

Hans Morten Skivik, Programdirektør

Aktuelle og prisbelønte foredragsholdere i Solstrandprogrammet

 

 

Julian Birkinshaw

Julian Birkinshaw ved London Business School er professor i strategi og entreprenørskap, og hans tenkning rundt global ledelse står sentralt innen både akademia og praktisk lederskap. Hans spisskompetanse er grensesnittet mellom strategi og ledelse, herunder organisasjonsdesign, entreprenørskap, endringsledelse og kunnskapsledelse. Blant Birkinshaws mange utgivelser er «Becoming a Better Boss” og “Reinventing Management”, i tillegg til artikler i blant annet the Strategic Management Journal, the Academy of Management Journal, the Harvard Business Review og the Sloan Management Review.

 

Georg von Krogh

Norskfødte Georg von Krogh er professor ved ETH Zurich innenfor strategisk ledelse og innovasjon og er tilknyttet Judge Business School ved University of Cambridge. Som prisbelønt forsker og akademiker med verden som nedslagsfelt er von Krogh en høyt verdsatt foreleser på Solstrandprogrammet. Se gjerne hans artikler “Focus Intensely on a Few Great Innovation Ideas” i Harvard Business Review (oktober 2009) og «Leadership in Organizational Knowledge Creation» i Journal of Management Studies (49, 2012).

 

 

 

 

 

Gareth Jones

Professor Gareth Jones er tilknyttet Henley og INSEAD Business School og har spisskompetanse innen autensitet og betydningen av lederskap. Han er spesielt opptatt av endringsledelse som en integrert del av ledelsesutfordringer. Hans artikkel “Why Should Anyone Be Led By You?” (januar 2006) vant den prestisjefylte McKinsey Award og er en av de mest siterte artiklene i Harvard Business Review.

 

Helle H. Hein

Helle H. Hein har en lang forskningskarriere innen ledelse av fagprofesjonelle og spesialist- og kunnskapsmedarbeidere. Hun er tilknyttet Copenhagen Business School, og hennes forskning er senest utgitt i det populære verket «Primadonnaledelse – når arbeidet er et kall». Her skiller hun mellom fire arketyper innen ledelse, og beskriver deres motivasjonprofiler og ledelsesmessige behov. Helle er for tiden involvert i et større forskningsprosjekt innen fagprofesjonell ledelse innen kunstnervirksomheter.

 

Alexander Wright Cappelen

Alexander Wright Cappelen er etikk- og økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og er en sentral og prisbelønt aktør bak etisk forskning, beslutningsteori og tenkning i norsk næringsliv. Cappelens initiativ setter fokus på atferdsøkonomien som satsningsområde og mottar internasjonal interesse. Han ble på bakgrunn av dette tildelt Akademikerprisen i 2013. Se også nettstedet The Choice Lab.

 

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat om Solstrandprogrammet: 

Small_hans-morten-skivik

Hans Morten Skivik

419 09 779

Send