Søknadsskjema

Solstrandprogrammet

En unik møteplass som utvikler lederskap. 

Medium_friplass_solstrand-02

SEND SØKNAD OM FRIPLASS TIL:

Programdirektør Hans Morten Skivik

Mobil: 919 09 779

Solstrandprogrammet er Nordens beste lederutviklingsprogram. 

Solstrandprogrammet er AFFs mest omfattende og krevende lederutviklingsprogram. En unik møte­plass for erfarne ledere som vil utvikle sitt lederskap. Programmet er utfordrende, energi­givende og gir deg som leder ny kunnskap, nye impulser og styrker din gjennom­førings­evne. Solstrandprogrammet bidrar til utvikling av norsk nærings­liv og offentlig sektor gjennom å gi deltakerne utvidet organisasjonsforståelse og økt innsikt i ledelses­prosesser. Nordiske ledere har kommet til Solstrand­programmet for å lære av og med hverandre siden 1953. Betydelig utbytte av programmet kommer gjennom møte med andre deltakere.

Målgruppe 

Programmet er for  ledere på høyt nivå. Deltakerne har bred leder­erfaring og representerer mangfold i bransje, bakgrunn og erfaring. 

 

Mål og resultat 

Det overordnede mål med programmet er å øke verdien av den enkeltes leder­skap i virksom­heten. Utviklings­prosessen tilpasses virksom­hetens behov og ramme­betingelser. Vi sørger for en ­prosess som er relevant for deg i ditt lederskap. Deltakere opplever økt effektivitet og kraft i leder­rollen, samt økt kapasitet til å håndtere krevende beslutnings­prosesser og komplekse situasjoner. Programmet gir økt innsikt i egen og andres påvirkning, makt og autoritet. Du får styrket din relasjonelle kompetanse og oppnår større trygghet i leder­rollen. 

Programstruktur

Medium_wide_programstruktur_solstrand_web

 

 

Kunnskap og relevans 

Solstrand­programmet har fokus på den enkeltes ledelse­sutfordringer og virksom­hetens spesifikke kultur, mandat og resultat­krav. Vi presenterer aktuell forsknings­basert kunnskap om ledelse, organisering og samfunn. Deltakerens mål for utvikling og vekst i virksom­heten utgjør et sentralt plattform i program­perioden.

 

Utviklingsverktøy 

AFF tilbyr ulike virkemidler og utviklings­verktøy i løpet av programmet. Blant annet AFF 360-vurdering og AFF Leder­gruppe­profil. Andre verktøy er til­gjengelig ved behov som blant annet Kultur­kartlegging, Styre­evaluering og Nettverks­analyse.

 

 

Verdi

Financial Times evaluerer årlig verdens beste leder­utviklings­programmer. Her skårer Solstrand­programmet høyt med hensyn til måloppnåelse, forventet utbytte og «value for money». Programmet evalueres som Nordens beste.

 

Programmet styrker deltakernes endrings­orientering og evne til å håndtere strategiske spørsmål. Evaluerings­studier viser at deltakere på Solstrand­programmet får økt fokus på omgivelsene, en sterkere handlings­orientering og styrker sin beslutnings­evne. Solstrand­programmet er derfor et unikt og utbytte­rikt tilbud til den som ønsker faglig og personlig påfyll.

Medium_atlesoloy

Det har blitt naturlig å drøfte utfordrende problemstillinger med mitt Solstrandnettverk – hvor jeg ofte har erfart at andre har eller
har hatt lignende utfordringer.

Atle Soløy, Head Region Nordic, Mettler-Toledo

Medium_gro

For meg handler Solstrandprogrammet om å bli enda mer meg selv, bli bevisst egne behov, verdier, styrker, svakheter og autopiloter.

Gro Elisabeth Lundevik, Director of Business Banking, Danske Bank

 

Medium_eenger

Programmet ble profesjonelt gjennomført, både av AFF og vertskapet på Solstrand. Det var en trygg læringsarena der en kunne våge litt ekstra, og dermed få mye tilbake til nytte i kommende lederutfordringer.

Elisabeth Enger, Jernbanedirektør, Jernbaneverket

Medium_rolfskatteboe

Viktigheten av å kjenne seg selv for å kunne lede andre ble tydeligere og tydeligere gjennom programmet.

Rolf Skatteboe, Administrerende Direktør, Kongsberg Satellite Services

Medium_referansebilde_lund

En unik reise i egen lederstil, som gir tryggere, mer tillitsfulle og mer personlige ledere.

Kristin Haug Lund, Direktør prosjektutvikling og teknisk, Entra

Medium_geir_prattun

Gjennom programmet blir man tvunget til å reflektere rundt egen rolle som leder. Det er en god anledning til å få tydelige tilbakemeldinger på sterke og svake sider, og en spennende arena for utveksling av erfaringer med ledere fra ulike bransjer og bakgrunner

Geir Præsttun, Enhetsdirektør Telenor

 

Medium_referansebilde_2

Et direkte og ærlig lederprogram som definitivt har vært med på å utvikle meg som leder.

Ivan Vindheim, CFO, Marine Harvest

Medium_3
Medium_affwebgraphics_2016_v1-10

Resultatorientert fokus 

Vi legger stor vekt på at den enkelte leder får anledning til å tilpasse utviklings­prosessen til virksom­hetens behov og ramme­betingelser. Den enkelte deltakers leder­utfordringer er utgangs­punkt for utviklings­prosessen. Sentralt i deltakerens lærings­prosess står tilbake­meldinger fra egen organisasjon, konsulenter og de andre deltakerne.

 

I programmet får deltakerne rike muligheter til å drøfte aktuelle problems­tillinger med andre erfarne ledere og dra nytte av kunnskap fra en rekke sentrale kunnskaps­miljøer. Her treffer du fremtredende forskerne og blir oppdatert på forsknings­basert kunnskap om ledelse, organisasjon og endrings­prosesser i samfunnet og markedet. Deltakelse på programmet gir nye perspektiver, tid til refleksjon og til å utvikle godt lederskap.

 

Programdesign 

Programmets ut­strekning og arbeids­form muliggjør fordypning og bearbeiding av problem­stillinger. Ledere og sentrale aktører innenfor norsk samfunns­liv og inter­nasjonal forskning bidrar i programmet med sin kunnskap og erfaring. Dialog og drøfting fornyer ditt lederskap gjennom en dynamisk utviklings­prosess.

 

Aktualitet og relevans sikres gjennom de leder­utfordringene du som deltaker bringer inn i programmet og den kunnskap som formidles av forskere og andre erfarne toppledere. På denne måten tar vi utgangs­punkt i dine ramme­betingelser og du får testet ut dine valg og perspektiver på andre ledere og konsulenter. 

 

Solstrandprogrammet er utfordrende og utbytte­rikt. Programmet består av fire samlinger over 14 måneder, hvor de tre første går over to uker og den siste over en uke, og tilbyr for­dypning i ledelses­messige og organisatoriske tema. Gjennom refleksjon, samtaler, tilbake­meldinger og øvelser utvikler du dine leder­ferdigheter. I tillegg inkluderer programmet en todagers alumnisamling året etter.

Medium_aff_sektor-ny
Medium_aff_utdanning-ny

Solstrandprogrammet vil gjøre deg til en bedre leder, noe menneskene rundt deg kommer til å merke og virksomheten få nytte av. 

Hans Morten Skivik, Programdirektør

Hva trenger du for å utvikle ditt lederskap? 

Det overordnede målet med programmet er å øke effekten av den enkeltes lederskap. Vi legger derfor stor vekt på at den enkelte leder får anledning til å tilpasse utviklings­prosessen til virksom­hetens behov og ramme­betingelser. Den enkelte deltakers leder­utfordringer er utgangs­punkt for utviklings­prosessen. Sentralt i del­takerens lærings­prosess står tilbake­meldinger fra egen organisasjon, konsulenter og de andre deltakerne.

Medium_aff_kvinner-og-menn
Medium_affwebgraphics_sol_alder-04

Arbeidsform 

Arbeidsformene i programmet bygger på AFFs lange erfaring med ut­vikling av ledere og videre­utvikles i nær sammen­heng med relevant forskning. Samlingene er preget av intensivt arbeid relatert til deltakernes leder­utfordringer. Forarbeid og arbeid mellom samlingene er begrenset. Simuleringer og aksjonslæring gir mulighet til å prøve ut ny leder­praksis i programmet. Programmet er bygget opp rundt ulike læringsarenaer tilpasset de ledelses­temaene det arbeides med.

 

Historikk 

Ledere har hatt utbytte av Solstrand­programmet i over 60 år. I 1952 undersøkte Professor Rolf Waaler ved Norges Handelshøyskole hvordan man drev lederutvikling ved Harvard og Henley. I 1953 startet han det første programmet på Solstrand. 3000 ledere har siden den gang deltatt i Nordens mest aktuelle, praktiske og krevende leder­utvikling. Siden 2009 har Solstrand­programmet vært med på Financial Times sin årlige rangering av de 50 beste programmene i verden, sammen med Harvard og Henley.

 

Solstrandprogrammet skal bidra til utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor, gjennom å gi ledere utvidet organisasjons­forståelse og økt innsikt i ledelses­prosesser. Programmet har i en årrekke til­trukket seg ledere med rik og variert leder­erfaring. I programmet lærer ledere sammen med andre ledere, på tvers av bedrifter, bransjer og sektorer. Som deltaker i Solstrand­programmet skaper du ditt eget nettverk og ofte vennskap som varer livet ut. Du blir også medlem av Venne­foreningen som sørger for årlig faglig opp­datering og er møteplass for nett­verket av alle tidligere Solstrand deltakere.

 

 

Solstrandprogrammet gjør en forskjell. Våre erfarne stab legger til rette for læring og refleksjon som vil følge deg resten av livet. Dette er kanskje et av dine viktigste valg for yrkesmessige fremtid.

Hans Morten Skivik, Programdirektør

 

 

 

Datoer 2018–2019

  • Vårsamling 09.–20. april 2018
  • Høstsamling 17.–28. september 2018
  • Vintersamling 14.–25. januar 2019
  • Sommersamling 17.–22. juni 2019
  • Alumnisamling 08.–10. januar 2020

 

Datoer 2019–2020

  • Vårsamling 29. april –10. mai 2019
  • Høstsamling 16.–27. september 2019
  • Vintersamling 13.–24. januar 2020
  • Sommersamling 15.–20. juni 2020
  • Alumnisamling 6.–8. januar 2021

 

Årlige alumnisamlinger gjennom medlemskap i programmets venneforening. Samlingene foregår på Solstrand Hotel & Bad på Os like utenfor Bergen. 

 

OPPTAK

Det er løpende opptak basert på individuelle samtaler mellom søker og programdirektør.

 

Pris: 

310 000,– eks. reise og opphold.

 

Early Bird pris
270 000,- ved påmelding før 15. juni 2018
285 000,- ved påmelding før 15. sep 2018

 

Aktuelle og prisbelønte foredragsholdere i Solstrandprogrammet

 

 

Julian Birkinshaw

Julian er professor innen strategi og entreprenørskap ved London Business School, og han er direktør ved Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship. Blant flere utgivelser er “Becoming a Better Boss” og “Reinventing Management”, samt artikler i Strategic Management Journal, Harvard Business Review and Sloan Management Review. Hans siste bok, «Fast/Forward: Make Your Company Fit for the Future» med Jonas Ridderstrale, ble utgitt i mars 2017.

 

Georg von Krogh

Georg er tilknyttet ETH Zurich innenfor strategisk ledelse og innovasjon, foruten Judge Business School ved University of Cambridge. Som prisbelønt forsker og akademiker med verden som nedslagsfelt er von Krogh en høyt verdsatt foreleser på Solstrandprogrammet. Se gjerne hans artikler «Focus Intensely on a Few Great Innovation Ideas» i Harvard Business Review (oktober 2009) og «Leadership in Organizational Knowledge Creation» I Journal of Management Studies (49, 2012).

 

Gareth Jones

Gareth er professor tilknyttet IE Business School i Madrid og Centre for Management Development ved London Business School. Han var tidligereprofessor innen Organisational Development ved Henley. Gareth har utgitt flere bøker, som “Why Should Anyone Be Led by You?” sammen med Rob Goffee. Boken er basert på en prisbelønt artikkel i Harvard Business Review. Senere kom også “Clever, Leading Your Smartest, Most Creative People” og “Why Should Anyone Work Here? What It Takes to Create an Authentic Organisation”, som handler om autensitet på organisasjonsnivå.

 

Helle H. Hein

Helle har en lang karriere som forsker innen ledelse av fagprofesjonelle og spesialist- og kunnskapsmedarbeidere. Hun er tilknyttet Copenhagen Business School, og hennes forskning er senest utgitt i det populære verket «Primadonnaledelse – når arbeijdet er et kall». Her skiller hun mellom fire arketyper innen ledelse og beskriver deres motivasjonprofiler og ledelsesmessige behov. Helle har vært involvert i et stort forskningsprosjekt på Det Kongelige Teater i København og er for tiden involvert i prosjekter om forskjellige tema, som talentutvikling og meningsskapende verdiledelse.

 

 

 

 

 

Florian Schönwiese

Den Wien-baserte fiolinisten arbeider i flere anerkjente symfoniorkestre. Han har opptrådt i de mest kjente konserthus i verden, som Carnegie Hall i New York City og Suntory Hall i Tokyo sammen med sentrale dirigenter som Nikolaus Harnoncourt, Gustavo Dudamel og Sir Colin Davies. Florian er fortsatt en lidenskapelig musiker, men gjennomførte en MBA i administrasjon og ledelse, ledet to selskaper og startet sitt eget foretak i 2014. Her forener han musikk og lederutvikling gjennom sin internasjonalt anerkjente Pratobello metode – en intens utviklingsprosess for ledere.

 

Silvija Seres

Silvija jobber for tiden som rådgiver, investor og styremedlem. Hun er styreleder i Nordea Bank AB, NRK, Kavli fondet samt flere andre virksomheter. Hun er også medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA. Tidligere har hun blant annet vært styreleder i Statkraft, Norsk Tipping, Aschehoug, Opera Software og mer enn tyve andre sentrale teknologibaserte selskaper. Tidligere har Silvija vært foretaksleder i Microsoft og Vice President i Product Marketing ved Fast Search & Transfer ASA. For tiden er hun partner i det private investeringsselskapet TechnoRocks med fokus på aktivt lederskap innen teknologi, media og telekommunikasjon. Silvija har en PhD i Mathematical Sciences ved Oxford University og en MSc i informatikk fra Universitetet i Oslo, samt en MBA fra INSEAD.

 

 

Nina Bjørnstad

Nina er ansvarlig for Google Cloud Professional Services Business i Europa. Tidligere var hun Country Manager for Storbritannia og Irland, hvor hun ledet digital transformasjon i selskaper av ulike størrelser. Nina deltar i Advisory Board i PwC i Storbritannia. Tidligere arbeidet hun i Microsoft med ulike områder som økonomi, strategi, markedsføring, internasjonal forretningsutvikling og ledelse. Hun begynte sin karriere i USA blant teknologiske pionerer som Dell og Amazon.com, i startgropen av den transformasjonen vi alle erfarer i dag.

 

Alexander Wright Cappelen

Alexander er etikk- og økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og er en sentral og prisbelønt akademiker i etisk forskning og beslutningsteori i næringslivet. Cappelens initiativ setter fokus på atferdsøkonomien som satsningsområde, og hans mottar internasjonal interesse for sitt arbeid. Han ble på bakgrunn av dette tildelt Akademikerprisen i 2013. Se også nettstedet The Choice Lab.

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat om Solstrandprogrammet: 

Small_hans-morten-skivik

Hans Morten Skivik

419 09 779

Send